Terug FCGA-GMWF Opdrachten
menufr info@fcga-gmwf.be

Nadat u de opdrachten van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds hebt overlopen, hebt u de moge-lijkheid een aangifte van een schadegeval in te dienen Aangifte.

OPDRACHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS

pagina 1 - pagina 2 - pagina 3 - pagina 4 - pagina 5

3.Stappen te ondernemen met het oog op tegemoetkoming

Het Fonds kan worden aangesproken, rechtsreeks door de benadeelde zelf of de rechthebbenden, hetzij door ieder persoon bevoegd om hen te vertegenwoordigen (verzekeraar, verzekeringstussenpersoon, advocaat)

4.Verplichtingen van de benadeelde persoon

- aan hetá waarborgfonds alle gevraagde inlichtingen verschaffen ( bij wijze van voorbeeld: medische bewijzen, personalia, inlichtingen omtrent de tegenpartij)

- Indien het Fonds erom verzoekt, een vordering instellen tegen de aansprakelijke dader

- Opdat het Fonds een tegemoetkoming zou kunnen verlenen voor lichamelijke schade moet er een proces-verbaal van politie zijn opgesteld binnen de 30 dagen na het ongeval.Uitzondering : indiená wegens overmacht het niet mogelijk was voor de benadeelde om binnen de 30 dagen een klacht neer te leggen

5.De tegemoetkoming vanwege het Waarborgfonds

De op het Waarborgfonds toepasselijke wetgeving geeft geen toelichting aangaande de te volgen werkwijzen, uitgezonderd dat de aangifte moet gebeuren bij aangetekende brief en binnen een bepaalde termijn.

De vordering tegen het Fonds is in principe een burgerlijke vordering en het behoort de verzoeker toe te bewijzen dat hij onder de voorwaarden valt die een tegemoetkoming mogelijk maken.

Ten aanzien van de leek ( een privÚ-persoon) moet het Fonds een actieve rol vervullen en er zich niet toe beperken de door de verzoeker meegedeelde inlichtingen louter in ontvangst te nemen. Het Fonds zal de onderneming die weigert van waarborg te verlenen, ondervragen en toegang vragen tot het strafdossier, alsook alle wegen onderzoeken die kunnen leiden tot een tegemoetkoming van een verzekeraar.

De professionele verzoeker ( verzekeringsonderneming, of tussenpersoon) wordt geacht een volledig dossier in te dienen en alle elementen over te maken die aan het Fonds toelaten van een beslissing met kennis van zaken te nemen.

Het Fonds duidt eigen deskundigen aan, en neemt deel aan minnelijke of gerechtelijke expertises al naargelang het geval.

De genomen beslissingen kunnen in vraag worden gesteld voor de hoven en rechtbanken.

Het Waarborgfonds kan vrijwillig verschijnen in procedures aangaande ongevallen die kunnen leiden tot tegemoetkoming. De benadeelde kan de gedwongen tussenkomst van het Fonds eisen voor de hoven en rechtbanken.

Er bestaat geen onderscheiden regelgeving betreffende gerechtelijke procedures

6.Lijst van bewijsstukken te voegen bij de aangifte

Er bestaat geen regelgeving desbetreffend.

Het fonds kan echter slechts een dossier openen indien de hiernavolgende elementen worden meegedeeld:

- plaats en datum van het ongeval

- de identiteit van de benadeelde persoon en de vermoedelijke aansprakelijke dader ( tenzij in het geval van niet-identificatie)

Tenzij reeds van bij de aanvang de verzoeker de hiernavolgende stukken zou hebben overgemaakt, zal het Fonds een afdruk vragen van :

- het tegensprekelijk aanrijdingsformulier indien dit werd opgesteld

- de ongevalsaangifte van de benadeelde aan de eigen verzekeraar

- medische bewijsstukken betreffende de opgelopen letsels

- het expertiseverslag en het BTW attest

- de bevestiging van dekking van de schade , of de ontkenning daarvan, door een andere verzekering.

Het Fonds vraagt eveneens aan de benadeelde persoon een formulier in te vullen dat inlichtingen verschaft aangaande de basiselementen die de desgevallend aangeboden tegemoetkoming kunnen be´nvloeden

pagina 1 - pagina 2 - pagina 3 - pagina 4 - pagina 5