Terug FCGA-GMWF Opdrachten
menufr info@fcga-gmwf.be

Nadat u de opdrachten van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds hebt overlopen, hebt u de moge-lijkheid een aangifte van een schadegeval in te dienen Aangifte.

OPDRACHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS

pagina 1 - pagina 2 - pagina 3 - pagina 4 - pagina 5

2. Voorwaarden tot tegemoetkoming vanwege het Fonds

a) De aard van het ongeval

Het ongeval moet door een motorrijtuig zijn veroorzaakt zoals bepaald in de wet van 21 november 1989. Het betreft het voertuig dat is bestemd om zich over de grond voort te bewegen en die door een mechanische kracht kan worden gedreven zonder aan spoorstaven te zijn verbonden. Bovendien wordt al wat aan het voertuig is gekoppeld als een deel daarvan aangemerkt.De gekoppelde aanhangwagen maakt er deel van uit.

De tegemoetkoming vanwege het Fonds is dus uitgesloten wanneer de schade door een fietser is veroorzaakt.

b) De hoedanigheid van benadeelde persoon op het ogenblik van het ongeval

Wanneer het ongeval in België is overkomen, wordt er geen enkele nationaliteitsvoorwaarde gesteld, noch enige voorwaarde inzake de verblijfplaats van de benadeelde persoon.

Wanneer het ongeval is overkomen buiten het Belgische grondgebied, moet de benadeelde persoon de hoofdverblijfplaats in België aantonen

c) De slachtoffers die worden uitgesloten van tegemoetkoming vanwege het Fonds

Insolvabiliteit van de verzekeraar

Het Fonds neemt de verplichtingen over van de verzekeringsonderneming  en kan dezelfde uitsluitingen doen gelden als zij.

Toevallig feit

-  de eigenaar van het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt

-  de bestuurder die het toevallig feit heeft ingeroepen teneinde vrijuit te gaan

- de zwakke weggebruiker voor wat de lichamelijke schade betreft. Deze schade zal rechtstreeks door de BA Auto verzekeraar worden vergoed, nu het toevallig feit niet aan dit slachtoffer kan worden tegengeworpen ( artikel 29 bis van de wet van 21 november 1989)

Diefstal

-  de voor het ongeval aansprakelijke persoon, tenzij het een zwakke weggebruiker betreft artikel 29 bis wet van 21 november 1989)

- de dief of deze die zich door geweld heeft meester gemaakt over het voertuig

- de heler van het voertuig

- de mededader of medeplichtige van de diefstal, geweld of heling

Afwezigheid van antwoord vanwege de verzekeraar of schaderegelaar op een verzoek tot schadevergoeding

1) Indien het ongeval in België is overkomen

- de voor het ongeval aansprakelijke persoon, tenzij het een zwakke weggebruiker betreft artikel 29 bis wet van 21 november 1989)

- de krachtens de WAM van schadevergoeding uitgesloten personen

2) Indien het ongeval in het buitenland is overkomen ( zie hierboven blz.4):

-  de voor het ongeval aansprakelijke persoon

- de van vergoeding uitgesloten personen krachtens de volgens het land van het ongeval  toepasselijke WAM

Geen schaderegelaar aangeduid door de verzekeraar

1) Indien het ongeval in België is overkomen

- de voor het ongeval aansprakelijke persoon, tenzij het een zwakke weggebruiker betreft (artikel 29bis wet van 21 november 1989)

- de krachtens de WAM van schadevergoeding uitgesloten personen

2) Indien het ongeval in het buitenland is overkomen ( zie hierboven blz. 4)

-  de voor het ongeval aansprakelijke persoon

- de van vergoeding uitgesloten personen krachtens de volgens het land van het ongeval toepasselijke WAM

Niet-identificatie

1 )Indien het ongeval in België is overkomen

- de voor het ongeval aansprakelijke persoon, tenzij het een zwakke weggebruiker betreft (artikel 29 bis wet van 21 november 1989)

- het slachtoffer dat slechts stoffelijke schade heeft geleden ( de andere slachtoffers worden slechts vergoed voor de schade volgend uit lichamelijk letsel)

2 )Indien het ongeval in het buitenland is overkomen (zie hierboven blz. 4)

- de voor het ongeval aansprakelijke persoon

- de personen die van vergoeding zijn uitgesloten krachtens de wet die de tegemoetkoming bepaalt van het waarborgfonds van het land waar het ongeval zich heeft voorgedaan

 Niet-verzekering

1) Indien het ongeval in België is overkomen

- de voor het ongeval aansprakelijke persoon, tenzij het een zwakke weggebruiker betreft

(artikel 29 bis wet 21 november 1989)

- de eigenaar van het voertuig waarvoor de verzekeringsplicht niet is nageleefd

- de verzekeringsnemer van dat voertuig

- de bestuurder, en de houder van dat voertuig indien zij er kennis van hadden dat de verzekeringsplicht niet werd nageleefd

- indien de eigenaar of de houder van dat voertuig een rechtspersoon is, de bestuurders, zaakvoerders en vennoten

- wanneer geen enkele verzekeringsonderneming werd geďdentificeerd binnen de 2 maanden na het ongeval : de personen uitgesloten van schadevergoeding krachtens de WAM

2) Indien het ongeval is overkomen in het buitenland ( zie hierboven blz.4)

- de voor het ongeval aansprakelijke persoon

- de van vergoeding uitgesloten personen krachtens de volgens het land van het ongeval toepasselijke WAM

d) Bewijslast

De benadeelde persoon welke in de hoedanigheid van gemotoriseerde weggebruiker (bestuurder) tegemoetkoming vraagt van het Fonds, moet de aansprakelijkheid aantonen van de bestuurder van het onbekend voertuig, het onverzekerde of gestolen voertuig, of moet het toevallig feit bewijzen door hetwelk de bestuurder van het veroorzakende voertuig vrijuit gaat.

De benadeelde persoon die de hoedanigheid heeft van zwakke weggebruiker, moet alleen de betrokkenheid aantonen van het onbekend voertuig, het onverzekerd of gestolen voertuig (artikel 29 bis wet van 21 november 1989).

e) Aangiftetermijn

Het slachtoffer moet het Fonds aanspreken binnen de 5 jaren na datum van het ongeval. Eenmaal deze termijn voorbij mag het Fonds de tegemoetkoming weigeren.Wanneer uit een gerechtelijke procedure of strafonderzoek naar behoren blijkt dat het ongeval te wijten is aan een toevallig feit, begint de termijn van 5 jaren slechts te lopen vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde daarvan kennis heeft gekregen.

Bij faillissement van de verzekeraar, gaat de termijn slechts in op de dag dat het bericht van faillissementsverklaring in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

Bij intrekking of afstand van erkenning van de verzekeraar gaat de termijn in op de dag waarop de benadeelde de verzekeringsonderneming die de vergoedingen verschuldigd is, in gebreke heeft gesteld.

f) vergoedingsgronden

- lichamelijke schade : onbeperkt

- materiële schade : voor ongevallen overkomen voor 19 januari 2003 is een vrijstelling van 247,89 € toepasselijk, deze wordt niet vergoed indien het ongeval is veroorzaakt door een onbekend voertuig

pagina 1 - pagina 2 - pagina 3 - pagina 4 - pagina 5