Terug FCGA-GMWF Opdrachten
menufr info@fcga-gmwf.be

Nadat u de opdrachten van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds hebt overlopen, hebt u de moge-lijkheid een aangifte van een schadegeval in te dienen Aangifte.

OPDRACHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS

pagina 1 - pagina 2 - pagina 3 - pagina 4 - pagina 5

Verhaalsrecht van het Waarborgfonds

Het Waarborgfonds wordt, in de mate waarin het de schade heeft vergoed, wettelijk in de rechten gesteld van de benadeelde persoon tegen de aansprakelijke (en eventueel tegen zijn verzekeraar).

Dit verhaal wordt uitgeoefend ten bedrage van de totaliteit van de betaalde bedragen.

Indien het Waarborgfonds tegemoetkomt rechtens een verzekeringsonderneming die in staat van faillissement is is of haar verplichtingen na afstand of intrekking van de toelating niet nakomt, dan is het verhaal enkel mogelijk in de mate van de wettelijke en contractuele voorwaarden waaraan dit verhaal van de verzekeraar zelf onderworpen was.

Indien het Fonds is tegemoet gekomen in de gevallen bepaald onder d) en e) (geen met redenen omkleed antwoord van de verzekeringsonderneming of haar schaderegelaar binnen de drie maanden na het verzoek om vergoeding, of indien geen schaderegelaar werd aangewezen), kan het Fonds zijn verhaal uitoefenen tegen het schadevergoedingsorganisme van de Staat waar de verzekeringsonderneming is gevestigd (indien het schadegeval zich buiten het Belgisch grondgebied heeft voorgedaan).

Indien het Fonds is tegemoetgekomen in het geval bepaald onder f) (schadegeval veroorzaakt op het grondgebied van een staat van de Europese Economische Ruimte door een niet-geÔdentificeerd motorrijtuig), kan het zijn verhaal uitoefenen tegen het Waarborgfonds van de Staat waar het schadegeval zich heeft voorgedaan.

Indien het Fonds is tegemoet gekomen in het geval bepaald onder g) (schadegeval veroorzaakt door een niet-verzekerd motorrijtuig), kan het zijn verhaal uitoefenen op de volgende manier :

Indien het schadegeval werd veroorzaakt op het grondgebied van een land dat aangesloten is bij het groene kaartsysteem (BelgiŽ niet inbegrepen), door een niet-verzekerd voertuig dat gewoonlijk gestald is op het grondgebied van een Staat van de Europese Economische Ruimte, zal het verhaal worden uitgeoefend tegen het Waarborgfonds van die lidstaat.

Indien het schadegeval werd veroorzaakt op het grondgebied van een Staat van de Europese Economische Ruimte (BelgiŽ niet inbegrepen) door een niet-verzekerd voertuig uit een derde staat, zal het verhaal worden uitgeoefend tegen het Waarborgfonds van de Staat van de Europese Economische Ruimte waar het schadegeval zich heeft voorgedaan.

pagina 1 - pagina 2 - pagina 3 - pagina 4 - pagina 5