Terug FCGA-GMWF Opdrachten
menufr info@fcga-gmwf.be

Nadat u de opdrachten van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds hebt overlopen, hebt u de moge-lijkheid een aangifte van een schadegeval in te dienen Aangifte.

OPDRACHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS

pagina 1 - pagina 2 - pagina 3 - pagina 4 - pagina 5

c.voorwaarden :

-† het verzoek heeft betrekking op motorrijtuigen die gewoonlijk gestald zijn op het† grondgebied van een Staat van de Europese Economische Ruimte,

-† het ongeval heeft zich voorgedaan op het grondgebied van een Staat van de Europese Economische Ruimte of van een derde Staat waarvan het nationaal bureau van verzekeraars bij het groene kaartsysteem aangesloten is,

-† het verzoek moet aan het Fonds gericht worden binnen een termijn van zeven jaar na het ongeval

d. onderzoeksbevoegdheid

Indien de identiteit van de verzekeraar niet meteen wordt gevonden, heeft het Fonds de mogelijkheid om zich te informeren bij de titularis van de kentekenplaat en mag hem ondervragen over zijn verzekeringssituatie.

b) Vergoedingsopdracht

Gevallen waarbij het Fonds tegemoetkomt

a. Insolvabiliteit van de verzekeraar

Het Waarborgfonds komt tegemoet in de vergoeding van schade veroorzaakt door een motorrijtuig wanneer de vergoeding dient betaald te worden door een verzekeringsonderneming aan dewelke toelating werd verleend om de tak BA auto in BelgiŽ uit te oefenen, en die in staat van faillissement is of nalaat haar verplichtingen uit te voeren na intrekking of afstand van de toelating in BelgiŽ.††††††††††††††††††††††

Het schadegeval moet zich hebben voorgedaan op Belgisch grondgebied.

b. Toevallig feit

Het Waarborgfonds komt tegemoet in de vergoeding van schade veroorzaakt door een motorrijtuig indien geen enkele B.A.-autoverzekeringsonderneming verplicht is tot vergoeding om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, vrijuit gaat.

Het schadegeval moet zich hebben voorgedaan op Belgisch grondgebied.

c. Diefstal

Het Waarborgfonds komt tegemoet in de vergoeding van schade veroorzaakt door een motorrijtuig waarover de bestuurder zich heeft meester heeft gemaakt door diefstal, geweld of heling.††††††

Het schadegeval moet zich hebben voorgedaan op Belgisch grondgebied.

d. Uitblijven van een antwoord van de verzekeringsonderneming of haar schaderegelaar na indiening van een verzoek tot schadevergoeding

Het Waarborgfonds komt tegemoet in de vergoeding van schade die door een motorrijtuig is veroorzaakt indien binnen drie maanden na de datum waarop een verzoek tot schadevergoeding werd ingediend bij de verzekeringsonderneming van het voertuig waarmee, door deelneming aan het verkeer, het ongeval is veroorzaakt, of bij haar schaderegelaar, die verzekeringsonderneming of haar schaderegelaar geen met redenen omkleed antwoord op de diverse punten in het verzoek heeft verstrekt, en op voorwaarde dat de benadeelde geen vordering heef ingeleid tegen de verzekeraar voor de rechter.

Het Fonds treedt op binnen twee maanden nadat de benadeelde zijn verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend, maar staakt zijn optreden indien de verzekeringsonderneming of haar schaderegelaar binnen deze termijn een met redenen omkleed antwoord op het verzoek heeft gegeven.

Het Fonds moet de verzekeringsonderneming (of de schaderegelaar), het schadevergoedingsorgaan in de Staat van de vestiging van de verzekeringsonderneming, en de persoon die het ongeval heeft veroorzaakt (indien die gekend is), in kennis stellen van het verzoek tot schadevergoeding vanwege de benadeelde, met de mededeling dat het binnen twee maanden na de indiening ervan zal optreden.

Het schadegeval moet zich hebben voorgedaan op het grondgebied van een Staat van de Europese Economische Ruimte (BelgiŽ inbegrepen), of op het grondgebied van een derde Staat waarvan het nationaal bureau van verzekeraars is aangesloten bij het groene kaartsysteem op voorwaarde dat het voertuig gewoonlijk gestald is in ťťn van de Staten van de Europese Economische Ruimte.

e. Geen schaderegelaar aangewezen door de verzekeringsonderneming

Het Waarborgfonds komt tegemoet in de vergoeding van schade die door een motorrijtuig is veroorzaakt indien de verzekeringsonderneming geen schaderegelaar in BelgiŽ heeft aangewezen. Het optreden van het Fonds is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als in het vorige geval. Deze tussenkomst is niet van toepassing wanneer het schadegeval zich heeft voorgedaan in BelgiŽ.

f. Niet-identificatie

Het Waarborgfonds komt tegemoet in de vergoeding van lichamelijke schade die door een motorrijtuig is veroorzaakt indien het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet kan worden geÔdentificeerd.

Het schadegeval moet zich hebben voorgedaan op het grondgebied van een Staat van de Europese Economische Ruimte (BelgiŽ inbegrepen).

g. Niet-verzekering

Het Waarborgfonds komt tegemoet in de vergoeding van lichamelijke schade die door een motorrijtuig is veroorzaakt indien het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet kan worden geïdentificeerd.
Indien de niet – identificatie betrekking heeft op de bestuurder maar niet het motorrijtuig, is er geen tegemoetkoming vanwege het Fonds vermits de WAM verzekeraar gehouden blijft te vergoeden.
De stoffelijke schade wordt slechts vergoed indien het Fonds er toe gehouden is eveneens tegemoetkoming te verlenen voor een belangrijke lichamelijke schade geleden door één van de benadeelde personen.
Het schadegeval moet zich hebben voorgedaan op Belgisch grondgebied hetzij het grondgebied van een andere Lidstaat van de EER.

Vergoeding

- van lichamelijke schade (letsels of overlijden)

- van stoffelijke schade volgens bepaalde regels (zie hierna).

Bijzonderheden

- Het Fonds vergoedt de benadeelde persoon, d.w.z. de persoon die vergoedbare schade heeft geleden overeenkomstig de bepalingen van de burgerlijke aansprakelijkheid.

- Kunnen eveneens genieten van de tegemoetkoming van het Waarborgfonds:

* de sociaalrechtelijke verzekeraars aan wie krachtens de wet een eigen recht op terugbetaling werd verleend

* de privaatrechtelijke verzekeraars die tegen het Waarborgfonds een subrogatie in de vereiste vorm kunnen doen gelden.

- Bij onenigheid tussen het Waarborgfonds en een verzekeringsonderneming over de vraag wie de benadeelde persoon dient te vergoeden, wordt deze persoon in eerste instantie door het Fonds vergoed. Indien uiteindelijk besloten wordt dat de tenlasteneming van het schadegeval volledig of gedeeltelijk op de verzekeringsonderneming rust, dan betaalt deze aan het Waarborgfonds het bedrag terug van de gestorte vergoeding, vermeerderd met de wettelijke interesten. Deze lopen vanaf de betalingen door het Waarborgfonds aan de benadeelde persoon.

pagina 1 - pagina 2 - pagina 3 - pagina 4 - pagina 5