Terug FCGA-GMWF Opdrachten
menufr info@fcga-gmwf.be

Nadat u de opdrachten van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds hebt overlopen, hebt u de moge-lijkheid een aangifte van een schadegeval in te dienen (Aangifte)

OPDRACHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS

pagina 1 - pagina 2 - pagina 3 - pagina 4 - pagina 5

De opdrachten van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, in 1957 opgericht met het oog op de wettelijke verplichtingen inzake de vergoeding van schade veroorzaakt door motorrijtuigen, werden gewijzigd en uitgebreid in functie van de Europese richtlijnen, en van wettelijke of conventionele bepalingen.

De opdrachten van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds worden thans geregeld  door de artikelen 19 bis –2 en volgende van de wet van 21.11.1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (W.A.M.), gewijzigd door de wet van 22.08.2002, (inwerkingtreding op 19.01.2003) waarbij de bepalingen van de 4de richtlijn worden omgezet in het Belgisch recht.

1. Opdrachten van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds

Het Fonds heeft twee basisopdrachten :

-        inlichtingen verstrekken aan de benadeelden

-        de schade vergoeden in de gevallen zoals bepaald door de wet.

a)  Informatieopdracht

bijhouden van een register

Het Fonds houdt een register bij dat de volgende gegevens moet bevatten:

-        het inschrijvingsnummer, de datum van de laatste inschrijving en de geldigheidsduur van de inschrijving van het voertuig in het repertorium van de voertuigen die gewoonlijk op het Belgisch grondgebied zijn gestald,

-        de naam, de eerste voornaam of de benaming van de titularis van de kentekenplaat en het adres van de houder van de kentekenplaat van het voertuig dat gewoonlijk op het Belgisch grondgebied is gestald,

-        de aard van het voertuig of van de inschrijving van het voertuig dat gewoonlijk op het Belgisch grondgebied is gestald,

-        het merk, het type, het chassisnummer, het controlenummer, het vermogen of de cilinderinhoud van de motor, de maximum toegelaten massa en de datum van de eerste inverkeerstelling van het voertuig, dat gewoonlijk op het Belgisch grondgebied is gestald,

-        de nummers van de verzekeringspolissen en de datum waarop de dekking beëindigd wordt,

-        de verzekeringsondernemingen die de voertuigen dekken die op Belgisch grondgebied gestald zijn en de schaderegelaars die zij hebben aangesteld,

-        de lijst van de voertuigen waarvoor (overeenkomstig artikel 10 van de wet van 21.11.1989) wordt afgeweken van de verplichte verzekering, alsook de naam en het adres van de overheden of de instellingen die zijn belast met de schadevergoeding van de benadeelden,

-        de naam en het adres van de in iedere Staat van de Europese Economische Ruimte aangewezen schaderegelaars.

De genoemde gegevens worden gedurende zeven jaar na het verstrijken van de inschrijving van het voertuig of van de verzekeringsovereenkomst worden bewaard. Het Fonds mag gegevens uitwisselen met gelijkaardige buitenlandse informatiecentra.

2°  het informeren van benadeelde personen

a. wie kan zich richten tot het Fonds ?

- elke bij een verkeersongeval betrokken persoon, alsmede zijn rechthebbenden,

- iedere natuurlijke of rechtspersoon evenals iedere instelling die of ieder organisme dat beschikt over een wettelijk of conventioneel recht van indeplaatsstelling of over een eigen recht ingevolge dat ongeval,

- gelijkaardige buitenlandse informatiecentra binnen de Europese Economische Ruimte,

- derde buitenlandse informatiecentra (buiten de Europese Economische Ruimte) indien deze centra gebonden zijn door het beroepsgeheim.

b. welke inlichtingen kan het Fonds verstrekken ?

- de naam en het adres van de verzekeringsonderneming,

- het nummer van de verzekeringspolis,

- de naam en het adres van de schaderegelaar van de verzekeringsonderneming in de Lidstaat van de woonplaats van de benadeelde,

-     indien de aanvrager aantoont dat hij er rechtmatig belang bij heeft, de naam en het adres van de eigenaar, in voorkomend geval de gebruikelijke bestuurder of de ingeschreven houder van het motorrijtuig,

-     indien het gaat om een voertuig voor hetwelk gebruik werd gemaakt van de vrijstelling bedoeld in artikel 10 van de wet van 21.11.1989 of van een gelijkaardige bepaling van het recht van een andere Staat van de Europese Economische Ruimte, de naam en het adres van de overheid of van de instelling die aangeduid werd ter afwikkeling van de ongevallen.

pagina 1 - pagina 2 - pagina 3 - pagina 4 - pagina 5